Okresní organizace včelařů Písek

číslo org. ČSV: 2-04-00, IČO: 004 34 396

HISTORIE

První zmínka o sdružování českých včelařů se datuje z r. 1854 v Brně ( samostatný včelařský odbor při hospodářské společnosti ). První samostatný včelařský spolek byl založen v r. 1864 v Chrudimi. V r. 1872 v Čechách a v r. 1898 na Moravě byly zřízeny zemské ústřední včelařské spolky, které sdružovaly jednotlivé včelařské spolky. V r. 1919 byl ustanoven čtyřčlenný Svaz zemských ústředních včelařských spolků. Všechny tyto organizace byly za okupace rozpuštěny a v r. 1945 byla obnovena již jen Jednota včelařů v Praze.

První doklad o organizování včelařů na písecku se datuje z 19.4.1868, kdy byla založena Včelařská jednota kraje píseckého. Tomu předcházelo zdlouhavé vypracování stanov ( od r. 1865 ), které byly poprvé otištěny v „OTAVANU“ č.2 z 31. ledna 1866. Prvními funkcionáři Včelařské jednoty kraje píseckého byli : předseda – Jan KLETEČKA, hospodářský správce ve Skočicích, jednatel – Vojtěch LEŠETICKÝ, ředitel vyšších realných škol v Písku, místopředsedou – Titus ZIKÁN, učitel na Červené, pokladník – Josef KOPECKÝ, s.k. gymnasijní profesor v Písku.

Postupem času členů přibývalo, po roce měla již tato organizace 300 členů a čl. příspěvek činil 50 krejcarů na člena. Členem se mohl stát pouze spořádaný občan, praktický včelař, který uspěl před zkušební komisí ve zkoušce praktické i ústní. Pro velký zájem o členství byl tento spolek v r. 1875 rozdělen na odbor písecký, vodňanský, netolický, horažďovický, strakonický a blatenský. Tyto spolky se řídily stanovami z roku 1869 a byly psány dvojjazyčně. V sedmdesátých letech 19. století byli písečtí včelaři společně s protivínskými / Václav Jakš / jedni z prvních iniciátorů založení Ústředního včelařského spolku pro Království České, do kterého se včleňuje i Ústřední včelařská jednota v Brně. Mezi horlivé zakladatele jednotného pražského ústředí byl písecký katecheta Josef BAAR, pochovaný v Putimi.

Včelařilo se v klátech, které si včelaři vyráběli sami. Novější slaměné úly se vyráběly v písecké zemské trestnici a prodávaly se za 4 – 5 zlatých. Členský příspěvek byl 3.20 Kč. Pro přílišnou drahotu se spolek pozvolna rozpadal a tak v něm zbylo v r. 1894 sotva 20 členů.

V roce 1895 byly vydány krajské stanovy, které byly na tehdejší dobu velmi pokrokové o 15 odstavcích. Tím byl položen základ pro ustanovení místních včelařských spolků.  Rok po té ( 1896 ) bylo zvoleno nové vedení ve složení : Ladislav BURGET – ředitel rolnické školy, Václav JAKŠ – učitel v Miroticích a Josef Trojan – pekař z Písku. Koncem století je ve Včelařské jednotě kraje píseckého 108 členů, po sjezdu v Protivíně stoupl počet členů na 178. Bylo docíleno paušální pojištění včelínů. Za nevyléčitelné onemocnění včelstev byla prohlášena dnes již známá hniloba včelího plodu, která likvidovala včelstva i včelaře po dobu dlouhých šesti let.

Již 1.2.1903 byl založen Včelařský spolek pro  Mirovice a okolí, 31.12.1905 spolek v Kovářově, 14.7.1907 v Milevsku, 13.9.1913 spolek v Čimelicích a téhož roku vAlbrechticích, v roce 1914 spolek v Chyškách, 1.12.1918 v Bernarticích, v roce 1930 ve Slabčicích, v roce 1931 byly založeny spolky v Miroticích a na Orlíku n/Vlt., 30.10.1932 v Klukách, 20.11.1932 v Protivíně a 4.12.1932 v Nadějkově, 24.9.1933 spolek v Chřešťovicích a v témže roce také ve Veselíčku, v roce 1934 spolek ve Vráži a 11.11.1934 v Záhoří, 7.3.1937 spolek v Ražicích, 13.3.1937 v Dobevi a 14.3.1937 spolek v Čížové, v roce 1938 v Drhovli a 14.3.1954 spolek ve Varvažově.

Z období válečných let se dosud nenašly žádné historické materiály, které by dokumentovaly stav včelařství v letech 1939 – 1945.

1.celostátní sjezd Československého svazu včelařů se konal 20. října 1957. Tomu předcházelo schválení Stanov Československého svazu včelařů na ministerstvu vnitra a volby delegátů na krajskou konferenci ( do 31.7.1957 ). Včelařské spolky se přeměňují v Základní organizace Československého svazu včelařů prostým přijetím stanov Československého svazu včelařů, aniž by byly dříve před tím rozpuštěny.

Dne 10. července 1960 byla do zasedací síně Okresního národního výboru jako orgánu státní správy svolána 1. okresní konference Československého svazu včelařů za účelem sestavení a volby 1. okresního výboru ČSV v Písku. Bylo přítomno 32 členů, z toho 27 delegátů. Bylo potvrzeno 23 základních organizací ČSV. Postupem času se jejich počet snížil na 19, ZO Dobev se 30.9.1986 sloučila se ZO Písek, ZO Drhovel vstoupila v r. 1979 do ZO Čížová, ZO Nadějkov přešla z důvodu nového územního rozdělení v roce 1989 do okresu Tábor a ZO Varvažov se rozdělila k 23.6.2001 do ZO Čimelice a Mirotice. K 1.1.2002 vznikla ZO Nuzov, která zanikla v roce 2011.

Včelaři z Písecka byli voleni i do vyšších orgánů ČSV. Na 1.ustavujícím sjezdu českých včelařů ( 24. – 25. 4.1971 ) byl zvolen jako člen ÚV ČSV př. Václav Řehoř ( ZO Protivín ), kde pracoval v různých funkcích až do roku 1989. V roce 1990 ( 15. – 16. 12. ) byl za písecko navržen a zvolen do ÚV ČSV př. Jaroslav Havlín ( ZO Čížová ), který zde pracuje dosud.

 1. okresní konference ČSV v Písku 10.6.1960 – 1. okresní výbor

– předseda                        Slezák Hugo                           ZO Záhoří
– jednatel                          Skokan Arnošt                       ZO Ražice
– pokladník                      Mára Bedřich                         ZO Milevsko
– člen                                   Branšovský Jaroslav            ZO Kovářov
– člen                                   Filous Vojtěch                       ZO Varvažov
– člen                                   Fučík Antonín                       ZO Čížová
– člen                                   Ptáček Stanislav                   ZO Mirotice
– člen                                   Řehoř Václav                         ZO Protivín
– člen                                   Zoubek Jan                            ZO Písek
– náhradník                     Černý Karel                            ZO Bernartice
– náhradník                     Kuřátko Jan                           ZO Záhoří
– předseda rev. komise   Hrach Antonín                 ZO Písek
– člen rev. kom.              Skala Oldřich                        ZO Milevsko
– člen rev. kom.              Šálek Josef                             ZO Ražice

početní stav :        členů –            ?
                              včelstev –        ?
                             ZO –                23

 

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 18.11.1962

– předseda                      Slezák Hugo                           ZO Záhoří
– místopředseda         Zoubek Jan                             ZO Písek
– jednatel                       Skokan Arnošt                        ZO Ražice
– účetní                           Mára Bedřich                          ZO Milevsko
– chov. ref.                     Kindl Jaroslav                        ZO Bernartice
– člen                                Branšovský Jaroslav             ZO Kovářov
– člen                                Filous Vojtěch                        ZO Varvažov
– člen                                Fučík Antonín                        ZO Čížová
– člen                                Černý Karel                            ZO Bernartice
– člen                                Kornoušek Karel                   ZO Protivín
– člen                                Řehoř Václav                         ZO Protivín
– člen                                Pešek Václav                          ZO Písek
– člen                                Mašek Josef                           ZO Písek
– člen                                Bečvář Karel                          ZO Písek
– předseda rev. komise   Straka Antonín              ZO Milevsko
– člen                                Šálek Josef                             ZO Ražice
– člen                                Hrach Antonín                      ZO Písek

početní stav :        členů –            ?
                              včelstev –        ?
                             ZO –                23

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 18.10.1964

– předseda                             Straka Antonín               ZO Milevsko
– místopředseda                Řehoř Václav                    ZO Protivín
– jednatel                               Skokan Arnošt                 ZO Písek
– účetní                                   Mára Bedřich                   ZO Milevsko
– zdrav. ref.                           Černý Josef                      ZO Bernartice
– osvět. ref.                            Chaloupka Václav           ZO Písek
– pastev. ref.                         Filous Vojtěch                 ZO Varvažov
– lid. výzkum                        Čejka František               ZO Dobev
– předseda rev. komise   Šálek Josef                       ZO Ražice

početní stav :        členů –            ?
                              včelstev –        ?
                             ZO –                23

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 1.10.1967

– předseda                        Straka Antonín                       ZO Milevsko
– místopředseda               Řehoř Václav                         ZO Protivín
– jednatel                          Skokan Arnošt                       ZO Písek
– účetní                             Mára Bedřich                         ZO Milevsko
– zdrav. ref.                     Černý Karel                            ZO Bernartice
– osvět. ref.                       Chaloupka Václav                  ZO Písek
– pastev. ref.                    Filous Vojtěch                        ZO Varvažov
– chov. ref.                       Slezák Hugo                           ZO Záhoří
– racion. ref.                    Čejka František                      ZO Dobev
– člen                                Fučík Antonín                         ZO Čížová
– člen                                Pitra Jaromír                           ZO Protivín
– náhradník                     Hejkal Jaroslav                       ZO Kostelec n/Vlt.
– náhradník                     Němeček Jiří                          ZO Albrechtice
– náhradník                     Pešek Václav                          ZO Písek
– předseda rev. komise   Šálek Josef                      ZO Ražice
– člen                                Kunc Štěpán                          ZO Bernartice
– člen                                Šácha František                    ZO Branice – Veselíčko

početní stav :        členů –            1574
                              včelstev –        9475
                             ZO –                23

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 18.10.1970

– předseda                       Slezák Hugo                           ZO Záhoří
– místopředseda               Řehoř Václav                         ZO Protivín
– jednatel                          Skokan Arnošt                       ZO Písek
od roku 1972                  Němeček Oldřich                   ZO Písek
– účetní                             Straka Antonín                       ZO Milevsko
– osvět. ref.                       Chaloupka Václav                  ZO Písek
– zdrav. ref.                     Pitra Jaromír                           ZO Protivín
– chov. ref.                       Němeček Oldřich                   ZO Písek
člen od r. 1972               Němeček Jiří                          ZO Albrechtice n/Vlt.
– náhradník                     Filous Vojtěch                        ZO Varvažov
– náhradník                     Černý Karel                            ZO Bernartice
– předseda rev. komise   Šálek Josef                             ZO Ražice
– člen                                Hanus Jan                               ZO Milevsko
– člen                                Blahut Leopold                      ZO Písek
– náhradník                     Mára Bedřich                         ZO Milevsko

početní stav :        členů –            ?
                              včelstev –        ?
                             ZO –                23

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 17.11.1974 / v Jednotě Horní Záhoří /

– předseda                       Fořt Zdeněk                           ZO Orlík n/Vlt.
– místopředseda              Záhoř Zdeněk MVDr             ZO Písek
– jednatel                         Macar Jaroslav                       ZO Protivín
– účetní                             Šámal Vlastimil                      ZO Orlík n/Vlt.
– osvět. ref.                      Marvan Jaroslav                     ZO Milevsko
– zdrav. ref.                     Pitra Jaromír                           ZO Protivín
– chov. ref.                       Šálek Josef                              ZO Ražice
– ref. pro mládež             Mála Václav                           ZO Čížová
– člen                                Čapek Václav                         ZO Milevsko
– člen                                Řehoř Václav                         ZO Protivín
– člen                                Hanus Jan                               ZO Milevsko
– člen                                Jiroch Matěj                           ZO Záhoří
– náhradník                     Carvan Ladislav                     ZO Záhoří
– předseda rev. komise   Štér Josef                               ZO Ražice
– člen                                Heřman Josef                         ZO Písek
– člen                                Přibyl František                      ZO Milevsko
– náhradník                     Češka Stanislav                      ZO Branice

početní stav :        členů –            1485
                              včelstev –        11383
                             ZO –                23

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 16.2.1980

– předseda                       Fořt Zdeněk                           ZO Orlík n/Vlt.
– místopředseda              Koucký Rudolf Ing.              ZO Písek
– jednatel                         Macar Jaroslav                       ZO Protivín
– účetní                             Šálek Josef                             ZO Ražice
– osvět. ref.                      Marvan Jaroslav                     ZO Milevsko
– zdrav. ref.                     Němeček Jiří                         ZO Albrechtice n/Vlt.
– chov. ref.                       Košatka Jan                            ZO Kluky
– pastevní ref.                  Přibyl František                      ZO Milevsko
– ref. pro mládež             Mála Václav                           ZO Čížová
– člen                                Carvan Ladislav                     ZO Záhoří
– člen                                Řehoř Václav                         ZO Protivín
– člen                                Malý Václav                           ZO Písek
– člen                                Jiroch Matěj                           ZO Záhoří
– náhradník                     Záhoř Zdeněk MVDr                       ZO Písek
– předseda rev. komise   Cendelín Miroslav                  ZO Písek
– člen                                Heřman Josef                         ZO Písek
– člen                                Hanus Jan                               ZO Záhoří
– náhradník                     Kroupa Stanislav
– náhradník                     Kolář Jan

početní stav :        členů –            1331
                              včelstev –        9446
                             ZO –                22 

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 14.4.1985

 – předseda                       Fořt Zdeněk                           ZO Orlík n/Vlt.
– místopředseda              Malý Václav                           ZO Písek
– jednatel                         Macar Jaroslav                       ZO Protivín
– účetní                             Přeslička Miloslav                  ZO Písek
– osvět. ref.                      Rudolf Josef                          ZO Písek
– zdrav. ref.                     Kvíčala Luboš Ing,                ZO Písek
– pomocník zrav. ref.      Alexa Karel                            ZO Písek
– chov. ref.                       Košatka Jan                            ZO Kluky
– pastevní ref.                  Přibyl František                      ZO Milevsko
– ref. pro mládež             Mála Václav                           ZO Čížová
– ref. pro racionalizaci    Havlín Jaroslav                       ZO Čížová
– člen                                Rotbauer Josef                       ZO Protivín
– člen                                Řehoř Václav                         ZO Protivín
– náhradník                     Beran František                     ZO Mirotice
– náhradník                     Slavík Jiří                              ZO Orlík n/Vlt.
– předseda rev. komise   Vedral Jiří                               ZO Milevsko
– člen                                Macháček Bohumil                ZO Bernartice
– člen                                Jiroch Matěj                           ZO Záhoří
– náhradník                     Staněk Josef                           ZO Mirovice
– náhradník                     Karas Zdeněk                         ZO Čížová
– „Čestný člen OV“        Slezák Hugo                          ZO Záhoří
                                         Straka Antonín                     ZO Milevsko
                                         Pitra Jaromír                        ZO Protivín
                                         Šálek Josef                            ZO Ražice

 početní stav :        členů –            1230
                              včelstev –        10181
                             ZO –                22

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 17.3.1990

 – předseda                            Řehoř Václav                          ZO Protivín
– místopředseda                 Přibyl František                     ZO Milevsko
– jednatel                               Macar Jaroslav                       ZO Protivín
– účetní                                   Zábranský Stanislav              ZO Ražice
– zdrav. ref.                           Kvíčala Luboš Ing,                ZO Písek
– chov. ref.                            Košatka Jan                             ZO Kluky
– pastevní ref.                     Čáp Zdeněk                             ZO Bernartice
– ref. pro mládež                Farský Václav Ing.                 ZO Písek
– ref. pro racionalizaci    Havlín Jaroslav                      ZO Čížová
– člen                                        Rotbauer Josef                       ZO Protivín
– člen                                        Polanský Fr. Doc. MUDr      ZO Záhoří
– člen                                        Beran František                      ZO Mirotice
– člen                                        Sláma Vladimír                       ZO Milevsko
– člen                                      Pich Jan                                    ZO Chyšky
– člen                                        Kálal Václav                             ZO Slabčice
– člen                                      Řežábek Josef                          ZO Chřešťovice
– člen                                        Novotný Karel
– náhradník                          Přeslička Miloslav                   ZO Záhoří
– náhradník                          Baštýř Josef                              ZO Orlík n/Vlt.
– náhradník                          Častoral Josef                           ZO Záhoří
– předseda rev. komise   Karas Zdeněk                            ZO Čížová
– člen                                       Slavík Jiří                                   ZO Orlík n/Vlt.
– člen                                       Vedral Jiří                                  ZO Milevsko
– náhradník                         Pícha Jaroslav                           ZO Albrechtice

 početní stav :        členů –            1170
                              včelstev –        12183
                             ZO –                20

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 29.4.1995

– předseda                            Řehoř Václav                            ZO Protivín
– místopředseda                Přibyl František                       ZO Milevsko
– jednatel                               Macar Jaroslav                        ZO Protivín
– účetní                                   Zábranský Stanislav               ZO Ražice
– zdrav. ref.                          Polanský Fr. Doc. MUDr       ZO Záhoří
– chov. ref.                            Košatka Jan                             ZO Kluky
– pastevní ref.                     Čáp Zdeněk                             ZO Bernartice
– ref. pro osv. a mládež   Lukáš Vladimír                      ZO Písek
– ref. pro racionalizaci    Havlín Jaroslav                     ZO Čížová
– člen                                        Vedral Jiří                              ZO Milevsko
– člen                                        Beran František                    ZO Mirotice
– člen                                        Sláma Vladimír                     ZO Milevsko
– člen                                      Bican Jaroslav                      ZO Písek
– člen                                        Kálal Václav                           ZO Slabčice
– člen                                      Koštel Jan                              ZO Písek
– člen                                        Pilař Vladimír                       ZO Protivín
– náhradník                          Kozák Jaroslav                      ZO Chřešťovice
– náhradník                          Pich Jan                                  ZO Chyšky
– předseda rev. komise   Karas Zdeněk                         ZO Čížová
– člen                                       Slavík Jiří                                ZO Orlík n/Vlt.
– člen                                      Pícha Jaroslav                         ZO Albrechtice n/Vlt
– náhradník                        Baštýř Josef                             ZO Milevsko

doplňující volby : 21.9.1996 z důvodu nemoci odstupuje př. Řehoř ( zemřel 1.2.2000 ), předsedou OV ČSV zvolen př. Lukáš. Funkci ref. pro osvětu a mládež převzal př. Jan Koštel. V srpnu 1997zemřel člen OV ČSV př. Vedral.

početní stav :        členů –            935
                              včelstev –        9422
                             ZO –                20

 1. okresní konference ČSV v Písku dne 15.4.2000

 

– předseda                            Lukáš Vladimír                         ZO Písek
– místopředseda                Havlín Jaroslav                        ZO Čížová
– jednatel                               Macar Jaroslav                        ZO Protivín
– účetní                                   Zábranský Stanislav               ZO Ražice
– zdrav. ref.                          Koštel Jan                                 ZO Písek
– chov. ref.                            Košatka Jan                               ZO Kluky
– pastevní ref.                     Čáp Zdeněk                              ZO Bernartice
– ref. pro osvětu                Kozák Jaroslav                         ZO Chřešťovice
– ref. pro mládež                Šimko Richard                         ZO Milevsko
– ref. pro racionalizaci   Polanský F. Doc.MUDr.CSc   ZO Záhoří
– člen                                       Kučera Miroslav                       ZO Protivín
– člen                                       Málek František                       ZO Slabčice
– člen                                       Sláma Vladimír                        ZO Milevsko
– člen                                     Bican Jaroslav                         ZO Písek
– člen                                       Větrovec Jaroslav                    ZO Protivín
– náhradník                         Kopet Václav Ing.                    ZO Záhoří
– náhradník                         Kálal Václav                              ZO Slabčice
– předseda rev. komise   Karas Zdeněk                          ZO Čížová
– člen                                       Slavík Jiří st.                            ZO Orlík n/Vlt.
– člen                                       Pícha Jaroslav                         ZO Albrechtice n/Vlt
– náhradník                          Pich Jan                                   ZO Chyšky

početní stav :        členů –            ?
                              včelstev –        ?
                             ZO –                20

ke dni 30.6.2001 rozpuštěna ZO Varvažov

ke dni 1.1.2002 schválena ÚV ČSV nová ZO Nuzov

 

SOUČASNOST

stav k 15.9.2002   – včelaři          – 740
– včelstva        – 7869

1999          807/8615
2000          775/8069
2001          754/8219

Z dlouholetých poznámek zesnulého jednatele OV ČSV v Písku př. Jaroslava Macara a ze současných dostupných materiálů sestavil a doplnil 1.9.2011 Josef Rotbauer